Kapat
Akdeniz Havadis
Akdeniz Havadis
ANTALYA’DAKİ VAKIF ESERLERİ-Antalya tarihi eserler
ANTALYA’DAKİ VAKIF ESERLERİ-Antalya tarihi eserler
ANTALYA’DAKİ VAKIF ESERLERİ-Antalya tarihi eserler YİVLİ MİNARE 38 metre yüksekliğinde ki minare, formuna ve çini süslemelerine bakılarak 13. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Minarenin alt bölümü olan kare kaidenin altı düzgün kesme taştan,...
19 Şubat 2017 00:30
Font1 Font2 Font3 Font4

ANTALYA’DAKİ VAKIF ESERLERİ-Antalya tarihi eserler

YİVLİ MİNARE

38 metre yüksekliğinde ki minare, formuna ve çini süslemelerine bakılarak 13. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Minarenin alt bölümü olan kare kaidenin altı düzgün kesme taştan, üsttü ise tuğladan yapılmıştır. 8 adet, yarım daire diliminden oluşan gövdesi dikkat çekicidir.
 

 antalya yivli minare 001

YİVLİ MİNARE CAMİ
ALAADDİN CAMİ

Yivli Minare Caminde moloz taş, kesme taş, tuğla ve devşirme malzeme kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı olan eserin üstü altı kubbe ve batıda bulunan tonoz ile örtülüdür. Biri doğuda, diğeri de kuzeyde iki adet kapısı vardır. Harim 12 sütun tarafından taşınan iki sıra halinde toplam altı kubbe ve batıda bulunan tonozlu bölümden oluşmaktadır. Mihrap güneybatıda hafif eğimli olarak yerleştirilmiş dikdörtgen bir kütle halindedir.

 

İMARET MEDRESESİ

Günümüze gelene kadar özgün halini kaybetmiş olan eserin açık avlulu, dört eyvanlı medreseler grubunda olduğu kabul edilir. Güney cephede dışa taşkın taç kapının onarım sırasında tamamlanan bölümleri sade bırakılarak yeniden eklenen kısımlar belirtilmiştir. Binanın üst örtüsünün büyük bir kısmı yıkılmıştır. Ana eyvan ve birkaç hücrenin sivri tonozlu örtüsü dışında diğerleri yok olmuştur.

  

ATABEY MEDRESESİ

Günümüze sadece taçkapısı ulaşmış olan medrese Yivli Minare Caminin doğusundadır. Taçkapısı İmaret Medresesi’nin taçkapısı ile karşı karşıyadır. Kapının iki yanında kaba yonu taşlarla inşa edilmiş olan duvarlar yapıyla çağdaş değildir ve kapıyı desteklenmesi için daha sonra, muhtemelen yakın bir dönemde inşa edilmiştir.

  

MEVLEVİHANE

Araştırmacılar tarafından ilk inşa tarihi Selçukluya dayandırılan, 17. yüzyılda şehre gelen Evliya Çelebinin Mevlevihane olarak kullanıldığını belirttiği yapı, iki katlı, dikdörtgene yakın planlı, kubbeli ana ve Ana mekanın doğusunda birbirine bitişik iki adet beşik tonoz ile örtülü eyvandan oluşmaktadır.

  

ZİNCİRKIRAN MEHMET BEY TÜRBESİ (1377 )

Kesme taşlarla inşa edilmiş, kare bir subasman üzerinde yükselen yapı, sekizgen planlı, içten kubbe dıştan külah ile örtülüdür. Kapısı güneybatı cephededir. Kapının üst kısımda yapının inşa kitabesiyle 1377 tarihinde inşa edildiği yazmaktadır.

  

NİGÂR HATUN TÜRBESİ

Yivli Minare Caminin kuzeybatısında yüksek bir teras üzerinde bulunmaktadır. Altıgen planlı yapının üstü içten kubbe, dıştan basık külah şeklinde örtülmüştür.
  

KARATAY MEDRESESİ

Karatay Vakfına ait olan medresenin yapının kitabesinde Celalettin Karatay tarafından 1250 M. tarihinde yaptırıldığı yazmaktadır.
Doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı, iki eyvanlı, açık avlulu bir düzene sahiptir. Batı cephede yer alan gösterişli taçkapı ve arkasında bulunan giriş eyvanı ile doğu cephede birbirine bitişik iki eyvandan oluşmaktadır.
 antalya kesik minare 001

KESİK MİNARE CAMİ
(KORKUT CAMİ, CUMANIN CAMİ)

Dikdörtgen planlı ve beş nefli bazilika olarak inşa edilen yapı, yaklaşık olarak kuzeybatı-güneydoğu doğrultuludur. Orta nef, orta nefin kuzey ve güneyinde bulunan ikişer yan nef, doğuda apsis, narteks ve batıdaki haç planlı giriş mekânıyla, bu giriş mekânının güney de bulunan minareden oluşmaktadır. Kilise Cami Vakfına aittir.
  

AHİ YUSUF CAMİ VE TÜRBESİ

Selçuklu Dönemi’nde bir burç olan yapının daha sonra camiye çevrildiği düşünülmektedir. Yapının, Kılıççı Yusuf veya Ahi Yusuf diye bilinen biri tarafından 15. yüzyılda onarılıp, yeni fonksiyon verildiği kabul edilmektedir.Cami kare planlı, kubbe ile örtülüdür. Girişi kuzey cephede bulunan kapıdan sağlanmaktadır. Mihrap kapı ile aynı doğrultudadır. İki katlı olarak inşa edilen türbe, Ahi Yusuf Camisi’nin güneyinde yer almaktadır. Alt kat sivri beşik tonozla üst katın üzeri kubbe ile örtülüdür.

  

AHİ KIZI MESCİDİ

Kare planlı ve basık kubbeli bir yapı olan Ahi Kızı Mescidinin kapısı, kuzey cephedir. Güney duvarında yarım yuvarlak mihrap nişi vardır.
 

TEKELİ MEHMET PAŞA CAMİ

Tekeli Mehmet Paşa Caminden Evliya Çelebi seyahatnamesinde bahsetmektedir. Caminin 1832 tarihli vakfiyesine göre camiye han, hamam, bostan ve dükkan gelirleri vakfedilmiştir.Kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Caminin örtü sistemini altıgen yüksek bir kasnak üzerinde yükselen merkezi kubbe ve kubbeyi doğu, batı ve güney yönlerden destekleyen birer yarım kubbe ile kuzeyde yan yana dizilmiş üç küçük kubbe oluşturmaktadır.

  

PAZAR HAMAMI(ÇİFTE HAMAM)

16. yüzyıla tarihlendirilen hamam kadınlar ve erkekler bölümünden oluşmaktadır.

MURAT PAŞA CAMİSİ

Murat Paşa Vakfına ait olan eserin kapısı üzerindeki kitabede, caminin Murat Paşa tarafından 1570-1571 tarihinde yaptırıldığı yazılıdır.
Yapının kuzeyinde şadırvan ve üç kubbeli bir son cemaat yeri vardır. Cami sekizgen bir kasnağa oturan, ana kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçişlerde tromp kullanılmıştır. Güney cephenin ortasında mermer mihrap yer almaktadır. Minber, mihrabın batısında olup mermerden yapılmıştır.
  antalya balbey camii 001

Bali Bey Cami
Bal Bey Cami

Cami Balbey Vakfına aittir.
Kare planlı caminin üzeri kubbeyle örtülmüştür. Harimi örten kubbe, dört köşesi pahlı, sekizgen bir kasnağa oturmaktadır.

 

MÜSELLİM CAMİ

Elhaç Mehmet İbni Hacı Osman Vakfına ait olan eser kitabesine göre, 1796 (H.1211) tarihinde Hacı Osman Ağa Oğlu Kapıcı Başı Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır.
Cami, kare bir plan üzerine tek kubbeli olarak inşa edilmiştir. Kuzey batı köşesinde minare, güney batı köşesinde ise küçük bir kütüphane (Dar-ül Kurra) yer almaktadır.


YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ


Yukarı Geri Ana Sayfa